Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

DELORMEAU & ASSOCIES

DELORMEAU logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: DELORMEAU & ASSOCIES
Adres / Adresse: 5, rue de Chaillot
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75116
Kraj / Pays: Francja
Email #1: avocats@delormeau.eu
Strona WWW / Site web: www.delormeau.eu
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: +33 (0)1 53 23 98 30
Fax: +33 (0)1 47 20 53 92
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Jean-Hughes Delormeau
E-mail: hdelormeau@delormeau.eu
Stanowisko / Fonction: Avocat associé
Telefon / Téléphone: +33 (0)1 53 23 98 30
Kontakt w języku / Langues:
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Joanna Sobczynski
E-mail: jsobczynski@delormeau.eu
Stanowisko / Position: Avocat
Telefon / Téléphone: +33 (0)1 53 23 98 47
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski

Delormeau & Associés jest niezależną kancelarią specjalizowaną w zagadnieniach prawa gospodarczego, znaną ze swojej eksperckiej wiedzy w następujących dziedzinach:
– ryzyko przedsiębiorcze i odpowiedzialność producentów i sprzedawców za produkt (produkt niezgodny z umową, produkt wadliwy, szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny…)
– prawo budowlane,
– prawo ubezpieczeń,
– prawo handlowe,
– prawo pracy,
– odpowiedzialność karna przedstawicieli spółek.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo dla francuskich i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie zapobiegania powstania sporów i ich rozwiązywania:
– doradztwo prawne w celu minimalizacji ryzyka powstawania sporów,
– pomoc prawna w sporządzaniu umów,
– polubowne rozwiązywanie sporów: prowadzenie negocjacji przed-sądowych i mediacji
– reprezentacja klientów w sporach przed wszystkimi sądami i instytucjami krajowymi i europejskimi.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów międzynarodowych, w których pojawiają się kwestie ustalenia jurysdykcji, prawa właściwego oraz skutecznej egzekucji za granica. Znamy tradycje prawne, postępowanie i język wielu krajów i regularnie współpracujemy z prawnikami innych jurysdykcji. Kancelaria składa się z 2 partnerów oraz 8 adwokatów specjalistów mówiących po francusku, angielsku, polsku, niemiecku, rosyjsku i hiszpańsku. Zapewniamy zindywidualizowane podejście do każdej powierzonej sprawy.

 

Delormeau & Associés est un cabinet indépendant spécialisé en droit des affaires, connu pour sa compétence dans les domaines suivants :
– risques industriels et responsabilité des producteurs et vendeurs du fait des produits (produit non conforme, produit vicié, dommages causés par un produit défectueux…)
– droit de la construction,
– droit des assurances,
– droit commercial,
– droit du travail,
– responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise.

Nous conseillons les entreprises françaises et étrangères tant en ce qui concerne la prévention des contentieux que leur gestion:
– conseil juridique en vue de réduire le risque de contentieux
– conseil juridique dans la rédaction des contrats
– résolution amiable des conflits: négociations transactionnelles et médiations
– représentation des clients dans les litiges devant tous les tribunaux et institutions nationales et européennes.

Nous avons une riche expérience dans la gestion des contentieux internationaux, impliquant des questions de détermination de juridiction compétente, de droit applicable et d’exécution des jugements étrangers. Nous connaissons les traditions juridiques, la procédure et la langue de nombreux pays et collaborons régulièrement avec les avocats étrangers. Le cabinet est composé de deux associés et de huit collaborateurs spécialisés, parlant le français, l’anglais, le polonais, l’allemand, le russe et l’espagnol. Nous assurons un traitement individualisé de chaque dossier qui nous est confié.